Általános Szerződési Feltételek

1. Meghatározások

Adat jelenti a Szerződés keretében a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat.
Adatbázis jelenti az Adatok rendszerezése során a Szolgáltató által létrehozott, a Szjt. szerint adatbázisnak minősülő adatbázist.
Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát.
ÁFA jelenti a Magyarországon mindenkor hatályos általános forgalmi adót.
Állami Társaság jelenti azt a Felhasználót, amelyben a Magyar Állam – a részesedés mértékétől függetlenül – közvetlenül vagy közvetetten tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Ekertv. jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.
Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számlát.
Felek jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen.
Felhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt.
Fogyasztó jelenti azt a természetes személyt, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.
Ingatlanhirdetés jelenti az Ingatlan elidegenítésére, bérbeadására, vagy bérleti jog értékesítésére irányuló, a Felületeken elhelyezett hirdetést.
Ingatlan jelenti azt a dolgot, amely a magyar jog szabályai szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre.
Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozatot.
Korm. rendelet jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.
Lakópark jelenti azt a tervezés, kivitelezés alatt álló, vagy újonnan elkészült ingatlan-együttest, amely projekt alapon valósul vagy valósult meg, és amelyben legalább kettő, lakás céljára szolgáló Ingatlan található.
Magánfelhasználó jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vagy az Ingatlanon fennálló tulajdoni hányadára vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé.
Magánhirdető jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé.
Moderálás jelenti a Szolgáltató által végzett azon tevékenységet, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
Nyilatkozat jelenti az értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt, kifogást vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést.
Ptk jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.
Szellemi Alkotás jelenti azokat a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb műveket, alkotásokat, amelyeket jogszabály – a törvény erejénél fogva vagy hatósági eljárás keretében – védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan szoftver, adatbázis, fénykép, ábra, kép, rajz, logó, mottó, szóösszetétel.
Szerződés jelenti a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.
Szolgáltatás jelenti az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat.
Szolgáltató jelenti a MásikOk Korlátolt felelősségű társaságot.
Szolgáltatási Díj jelenti a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat.
Szjt. jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt.
Weboldal jelenti azokat az internetes honlapokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: ingatlanugyvedkomarom.hu

2. A Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: MásikOk Korlátolt felelősségű társaság
Szolgáltató székhelye: 2900 Komárom,
Szolgáltató telefonszáma: +36 70 334 9306
Szolgáltató e-mail címe: info@ingatlanugyvedkomarom.hu
Ügyfélszolgálat email címe: info@ingatlanugyvedkomarom.hu
Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Komáromi Cégbírósága
Szolgáltató cégjegyzékszáma:
Szolgáltató adószáma:
Tárhelyszolgáltatás biztosítója: DotRoll Kft. Budapest

3. Az ÁSZF hatálya, módosítása és értelmezése
3.1 Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.
3.2 Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során.
3.3 Az ÁSZF az újonnan megkötött Szerződések tekintetében a közzététel napjától hatályos.
3.4 Az ÁSZF a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, az ÁSZF hatályba lépéséig a Szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.
3.5 Azon szolgáltatásokra, amelyeket az ÁSZF II. része (Különös Rész) nem tartalmaz, azonban a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépése előtt kötött Szerződések alapján továbbra is nyújt, az ÁSZF I. részének (Általános Rész) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató 2019. február 10. napjáig hatályos általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak.
3.6 A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Felületeken közzéteszi.
3.7 A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé.
3.8 Amennyiben az ÁSZF I. része (Általános Rész) és az ÁSZF II. része (Különös Rész) között eltérés van, úgy az ÁSZF II. részét (Különös Rész) kell irányadónak tekinteni.
3.9 Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
3.10 Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva.
3.11 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet.

4. A Szerződés létrejötte
4.1 A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi szerződés elektronikus úton történő megkötésével, illetve egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre.
4.2 A Szerződés létrejöttének részletszabályait – így különösen a Szerződés megkötésének folyamatát – az ÁSZF II. része (Különös Rész) Szerződés típusonként külön-külön tartalmazza.
4.3 A szerződéskötés nyelve a magyar.

5. A Szerződés tárgya
5.1 A Szerződés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – keretszerződésnek minősül.
5.2 A Szerződés alapján a Szolgáltató az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott, ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles.

Compare listings

Compare